OWU – co to jest

Ogólne warunki ubezpieczeń to jeden z najważniejszych dokumentów, regulujących prawa i obowiązki zarówno ubezpieczonego, jak i ubezpieczającego. OWU stanowią wzór umowy ubezpieczenia i są jej integralną częścią. Określają:

  • sposób zawierania umowy;
  • czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń oraz jego zakres (łącznie z wyłączeniami);
  • przedmiot i zakres ubezpieczenia;
  • prawa i obowiązki stron;
  • sposób, w jaki ustalana jest wysokość odszkodowania;
  • sposób, w jaki wypłacane jest odszkodowanie lub inne świadczenia.

Najwięcej nieporozumień pomiędzy ubezpieczającymi a zakładem ubezpieczeń wynika z faktu, że klienci nie czytają OWU. To błąd! Zaznajomienie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia pozwoli np. poznać wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela (a więc sytuacje, gdy odszkodowanie za poniesione straty nie zostanie wypłacone, lub gdy ubezpieczyciel zastosuje regres).

Dzięki naszemu serwisowi OgólneWarunkiUbezpieczeniaOC.pl dowiedzą się Państwo:

  • skąd wynikają poszczególne postanowienia OWU OC i AC;
  • co kryje się pod stwierdzeniami: regres, amortyzacja, wariant serwisowy/ kosztorysowy.

Postaramy się również wytłumaczyć ogólne warunki ubezpieczeń największych polskich firm.

Oczywiście rozróżniamy różne rodzaje ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej (również OC w życiu prywatnym, OC działalności), polisy zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne (nauczycieli, lekarzy i pielęgniarek). Niemniej w naszym serwisie skupimy się przede wszystkim na OC komunikacyjnym.

Zapraszamy do uważnego śledzenia naszego serwisu.

  • Wszystkie OWU w jednym miejscu Tylko u nas znajdziesz wszystkie ogólne warunki OC i AC największych towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Dowiesz się, co znaczą takie terminy, jak regres, franszyza, suma ubezpieczenia. Zanim więc kupisz polisę – zapoznaj się z ogólnymi warunkami.